Het Geld van de Diaconie

vluchthoeve

De foto toont een plek bij Uithoorn waar mogelijk "De Vluchthoeve" gaat komen voor ongedocumenteerden. Het project wordt gesponsord door de Amsterdamse Diaconie.

De diaconie heeft geld voor mensen die dat hard nodig hebben, en ondersteunt projecten die deze mensen nieuwe kansen bieden.

Waar komt het geld voor de diaconie vandaan?

Er was een tijd, waarin de overheid nog niet zorgde voor een uitkering, voor opvang van ouderen of daklozen – en waarin de kerk zich daar verantwoordelijk voor wist. In die tijd zijn gebouwen en hofjes aangekocht, en hebben de toenmalige kerkleden geld ingezameld om deze zorg mogelijk te maken. Nu maken we nog steeds gebruik van een aantal van deze gebouwen, of worden deze verhuurd.

Zo heeft de diaconie inkomsten uit dat wat vroeger verworven is, en vult zij dit aan met opbrengsten uit fondswerving en uit collecten. Daarbij is het overigens zo, dat de opbrengst uit bezit van vroeger, en de opbrengst van de gebouwen – net als de fondsenwerving – voor een veel groter deel van het geld zorgen, dan de collecten.

Hoe wordt het geld van de diaconie besteed?

De Amsterdamse diaconie steunt of organiseert een aantal projecten, die stadsbreed werken. Denk daarbij aan: het Wereldhuis, waar ook ongedocumenteerde migranten terecht kunnen – aan het Mission House, waar jongeren leren diaconaal te werken – aan de Sociale Kruidenier waar Amsterdammers in armoede supergoedkoop kunnen winkelen – aan het Straatpastoraat en aan de nog te realiseren Vluchthoeve. Als deze projecten succesvol worden, en er kans ontstaat dat er regulier overheidsgeld voor beschikbaar wordt gesteld, probeert de diaconie toe te werken naar zelfstandigheid, zodat het goede werk voortgaat met andere financiering . (denk aan het Burennetwerk, of aan Social Start).

Daarnaast ondersteunt de Amsterdamse diaconie de activiteiten in de kerkelijke gemeentes, vooral met de financiering van het wijkopbouwwerk, dat zijn de diaconale opbouwwerkers in de wijkgemeenten.

En hoe zit het dan met de gelden van de diaconie van de Muiderkerkgemeente?

Ook wij hebben geld vanuit het verleden. Niet zo veel als de Amsterdamse PKA, maar wel een basisbedrag, waardoor we jaarlijks kunnen kijken wat we kunnen doen. Daarnaast ontvangen we soms giften en opbrengsten uit specifieke collectes (voor onze eigen diaconie). Jaarlijks gaat het gemiddeld om ongeveer anderhalfduizend Euro die we nieuw krijgen.

We proberen onze bestedingen met die nieuwe inkomsten in de pas te laten lopen. Maar we hebben de afspraak met de kernraad dat, als we zien dat er voor een diaconaal doel binnen onze gemeente echt geld nodig is, en meer geld dan de wijkdiaconie kan opbrengen, dat we dan met elkaar gaan overleggen hoe we er voor kunnen zorgen dat die nood toch gelenigd wordt.

We dragen jaarlijks bij aan het diaconaal centrum voor Oost, dat in het gebouw van de Eltheto vorm heeft gekregen.

En waar besteden we dan verder nog geld aan? Aan zaken als: de activiteiten van het Taalcafé- aan de verkennende uitstapjes met onze nieuwe gemeenteleden die Nederland(s) nog wat moeten ontdekken – aan de Abrahamsdialoog – aan bijdragen voor buurtmaaltijden en andere ontmoetingen – en aan individuele hulp en bijstand.